1. Avtalens inngåelse

Etter inngåelse av avtale vil kunden motta en ordrebekreftelse fra Come On Local (heretter kalt COL) via oppgitt e-post adresse. Ordrebekreftelsen regnes som del av avtalen, men er ikke gyldig for reise før hele reisen er betalt. 

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den kommer frem av bestilling og bekreftelse som inkluderes i pakkereisen ifølge avtale mellom partene. For øvrig omfatter avtalen også COL sine eventuelle individuelle betingelser. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. COL forbeholder seg retten til å endre programmet i samarbeid med våre samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår om dette informeres om så snart COL får kjennskap til endringen. 

3. Depositum og sluttbetaling

Det betales et depositum på 30% straks etter bestilling. Restbeløpet har forfall 35 dager før avreise. Avvik kan forekomme, og det vil i så fall fremkomme ved bestilling. Dersom betalingsfristene ikke følges likestilles det med at kunden selv avbestiller reisen, man kan miste sin plass, og gjeldende avbestillingsregler kommer til anvendelse. Merk at dersom reisen bestilles senere enn 35 dager før avreise, vil hele beløpet forfalle til betaling umiddelbart. Den reisende er bundet av sin bestilling når betaling av depositum er utført.

Kunden plikter å kontrollere at mottatte ordrebekreftelse/fakturaer gjelder riktig tur/dato, og at alt stemmer med bestilling. Hvis feil oppdages – kontakt oss umiddelbart på post@comeonlocal.no eller telefon 67808750

4. Reisedokumenter

Reisedokumenter vil bli sendt til oppgitt e-post adresse etter at restbeløpet er innbetalt.

5. Avbestilling

Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelser er ikke inkludert i våre pakker. Vi anbefaler alle som reiser å ha en form for reiseforsikring som beskyttelse mot uforutsette hendelser og sykdom. 

Denne må tegnes hos sitt forsikringsselskap før kjøp av pakkereisen. Forsikringsselskapet dekker omkostningene dersom den reisende selv, noen i den nærmeste familie eller noen i reisefølget før avreise rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade, eller død. Dokumentasjon som legeattest må fremlegges forsikringsselskapet.

Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Kundens kunnskap om de aktuelle omstendighetene, herunder om kunden er gjort kjent med og har akseptert de aktuelle omstendighetene ved reisen, kan spille inn i vurderingen av om forholdet faktisk er å anse som uunngåelig eller ekstraordinært.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Avbestilling mot vederlag

Følgende gjelder dersom ikke annet er avtalt:

Ved avbestilling fram til 36 dager før avreisedøgnet starter, tilbakebetales et beløp tilsvarende depositum innbetalt på turen. Ved avbestilling fra og med 35 dager igjen til avreisedøgnet starter eller ved manglende oppmøte gis ingen refusjon.

Angrerettsloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d.

Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Kontakt oss på post@comeonlocal.no eller telefon 67808750.

6. Mangler og reklamasjon

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Reisen har mangler dersom deltagerne ikke får de ytelser som er forutsatt i avtalen. COL har rett til å kunne utbedre mangelen om dette er mulig. Alternativt dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng, eller gi et forholdsmessig prisavslag. Kunden er forpliktet til så vidt mulig å reklamere til COL så snart som mulig og uten ugrunnet opphold.

Følgende regnes ikke som en mangel:

  • Avvik av mindre betydning for gjennomføring av reisen eller som ikke har betydning for valg av reise
  • Avvik fra kundens forventninger, der disse ikke er skapt av arrangøren.
  • Unormale vær- og naturgitte forhold.
  • Forhold som man må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Come On Local sin kontroll.
  • Forsinkelser under transport eller endrede avreisetider innenfor de grenser Alminnelige vilkår for pakkereiser angir.
  • Avvik som skyldes kundens eget forhold.

7. Klager / tvister

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter kunden så vidt mulig å reklamere umiddelbart til COL som vil prøve å rette på forholdet. 

Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter reisens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Klagenemda for Pakkereiser etter at endelig svar fra COL foreligger. 

Come On Local

Engervannsveien 33, 1337 Sandvika

Telefon: 67808750

E-post: post@comeonlocal.no

Come on Local er medlem av Reisegarantifondet. Medlemskap i Hovedorganisasjonen Virke og IATA sertifisering har vi gjennom Come On Travel AS.

Ta kontakt med oss

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på – fra å booke tur til å pakke sekken. Ta kontakt med våre rådgivere for hjelp til turen din.